Logo Van Deursen design & Development

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Begripsomschrijvingen

1.1 Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Van Deursen Design & Development, gevestigd in Sleeuwijk. Van Deursen Design & Development is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder het nummer: 66793807.

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en diensten van Van Deursen Design & Development wordt gesloten.

1.3 Producten en Diensten:
Website: een op naam van de opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases. Hieronder vallen tevens de productie, plaatsing, en promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en/of diensten.

Copywriting/bloggen: het schrijven van wervende en/of informatieve tekst voor commerciële en/of SEO doeleinden. Op de teksten en materialen van alle door Van Deursen Design & Development geschreven artikelen bezit Van Deursen Design & Development het intellectueel eigendomsrecht. Dit geldt voor alle teksten en artikelen die gedeeld zijn via digitale kanalen, ongeacht of ze op een website of anderzijds gepubliceerd worden. Het is niet toegestaan teksten, of delen daarvan, te delen met derden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

1.4 Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische post bevestigd, voor levering van één of meer producten of diensten van Van Deursen Design & Development.

 

 1. Toepasbaarheid

2.1 Door toezegging van een overeenkomst, schriftelijk of per elektronische post, met Van Deursen Design & Development verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk of per elektronische post is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Van Deursen Design & Development.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn voor Van Deursen Design & Development niet bindend en zodoende niet van toepassing.

 

 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Van Deursen Design & Development zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Van Deursen Design & Development is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per elektronische post binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 

 1. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend en schriftelijk of per elektronische post ontvangen door Van Deursen Design & Development
 • de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

4.2 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Van Deursen Design & Development zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Deursen Design & Development het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Deursen Design & Development aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, worden verstrekt.

5.3 Van Deursen Design & Development is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Deursen Design & Development is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.4 Van Deursen Design & Development kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Van Deursen Design & Development, of daarmee in strijd handelt.

5.5 Van Deursen Design & Development heeft tevens het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na totstandkoming van de overeenkomst en na aanlevering van benodigd materiaal en/of gegevens.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Van Deursen Design & Development, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Van Deursen Design & Development is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten, die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever, terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 

 1. Copyright

7.1 Al het door Van Deursen Design & Development vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Deursen Design & Development niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten, dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Van Deursen Design & Development verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Van Deursen Design & Development, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per elektronische post anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Van Deursen Design & Development hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Van Deursen Design & Development gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Van Deursen Design & Development behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Van Deursen Design & Development bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Van Deursen Design & Development op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Van Deursen Design & Development of het verbreken ervan – ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Van Deursen Design & Development.

8.2 Van Deursen Design & Development is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Van Deursen Design & Development, daaronder begrepen de door Van Deursen Design & Development meegeleverde of bij de opdrachtgever aanwezige software, software-componenten of plugins van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Van Deursen Design & Developm slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Van Deursen Design & Development voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen de vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.4 Van Deursen Design & Development aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien de door Van Deursen Design & Development verstrekte producten en/of diensten op andere wijze worden gebruikt dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd, noch indien deze door de opdrachtgever of door derden zijn gewijzigd of aangevuld.

8.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.

8.6 De meningen en opinies die op de door Van Deursen Design & Development samengestelde webpagina’s worden uitgedrukt, zijn niet de meningen en opinies van Van Deursen Design & Development.

8.7. Van Deursen Design & Development behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

 

 1. Reclamaties

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten of diensten te melden aan Van Deursen Design & Development. Indien de klacht gegrond is, zal Van Deursen Design & Development deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Van Deursen Design & Development binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie, die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclamaties geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 

 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever, die niet van tevoren zijn afgesproken en die resulteren in extra-werk, worden door Van Deursen Design & Development naar evenredigheid of uurtarief in rekening gebracht. Van Deursen Design & Development kan hiervoor, op verzoek van de opdrachtgever, vooraf een urenschatting afgeven, maar deze wordt altijd op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

 

 1. Betaling

11.1 Na bevestiging van de overeenkomst, schriftelijk of per elektronische post, krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Van Deursen Design & Development en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Van Deursen Design & Development volgens afspraak te honoreren.

11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.

11.3 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Van Deursen Design & Development de gewenste diensten niet, of niet volgens de specificaties in de offerte, heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet.

11.4 De aanbetaling kan zodoende uitdrukkelijk niet door de opdrachtgever worden teruggevorderd, wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever.

11.5 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Van Deursen Design & Development een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag, verminderd met de reeds voldane aanbetaling.

11.6 De opdrachtgever dient binnen tien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan, wordt de website door Van Deursen Design & Development “live” gezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.7 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Van Deursen Design & Development een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Van Deursen Design & Development bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke of per elektronische post bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden, indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

 1. Overig

13.1 Van Deursen Design & Development zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Van Deursen Design & Development.

13.2 Wanneer Van Deursen Design & Development bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhost stelt. Van Deursen Design & Development is niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhost in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na bevestiging, schriftelijk of per elektronische post, van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Van Deursen Design & Development zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Van Deursen Design & Development is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Van Deursen Design & Development zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor de opdrachtgever afgeleverde website.

 

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Laats gewijzigd: 1 maart 2021.